TGS ile Cumhuriyet 18 yıl aradan sonra anlaştı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Cumhuriyet gazetesi arasında toplu sözleşme imzalandı. 18 yıl sonra yapılan bu anlaşmaya göre, çalışanlara; birinci yıl %14 ikinci yıl enflasyon oranında maaş zammı, yıllık 685 TL yemek ücreti, 8 Mart'ta kadın çalışanlara tiyatro bileti, bayramlarda 250 TL market çeki verilecek.

Google Haberlere Abone ol
TGS ile Cumhuriyet 18 yıl aradan sonra anlaştı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Cumhuriyet gazetesi arasında 18 yıl sonra toplu sözleşme imzalandı.

Bu anlaşmaya göre, çalışanlara; birinci yıl %14 ikinci yıl enflasyon oranında maaş zammı, yıllık 685 TL yemek ücreti, 8 Mart'ta kadın çalışanlara tiyatro bileti, bayramlarda 250 TL market çeki verilecek.

Toplu sözleşmede dikkat çeken maddeler şöyle:

İşveren, birinci yıl 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Net ücreti 4.000,00 TL altında olan çalışanlara birinci altı ay (01.01.2022 itibariyle) yüzde 7 ve ikinci altı ay (01.07.2022 itibariyle) yüzde 7,

Net ücreti 4.000,00 TL- 6.000,00 TL arası olan çalışanlara birinci altı ay (01.01.2022 itibariyle) yüzde 5 ve ikinci altı ay (01.07.2022 itibariyle) yüzde 3,

Net ücreti 6.000,00 TL’nin üzerinde olan çalışanlara birinci altı ay (01.01.2022 itibariyle) yüzde 4 ve ikinci altı ay (01.07.2022 itibariyle) yüzde 2 zam yapar.

İşveren ikinci yıl 01.01.2023 tarihinde net ücreti 4.000,00 TL altında olan çalışanlara TÜFE +1 puan oranında, net ücreti 4.000,00 TL ve üzerinde olanlara TÜFE oranında zam yapar.

MADDE 23- YOL YARDIMI

İşveren, basın kartı olsun olmasın bütün çalışanlara 01.01.2022 tarihi itibariyle çalışanların bulunduğu şehirde yerel yönetimlerin sunduğu toplu ulaşım kartı anlamında aylık net 273,00 TL yol yardımı yapar. Yol yardımı tutarına 01.01.2023 tarihi itibariyle TÜFE oranında artış yapar.

MADDE 24-YEMEK PARASI

TGS üyelerinin yemek kartları birinci yıl için 685 TL’ye çıkartılır. Bu tutar, 01.01.2023 tarihinde TÜFE oranı kadar arttırılır.

MADDE 25- BAYRAM YARDIMI

İşveren, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları arifesinde şartlar uygun olduğu takdirde tüm çalışanlara en az 250’şer TL olmak üzere ayni yardım yapar.

İşte, TGS ve Cumhuriyet gazetesi arasında toplu şözleşmenin tam metni:

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

 

BÖLÜM 1
GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE 1- TARAFLAR


Bu Toplu İş Sözleşmesi bir yandan merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye Gazeteciler Sendikası diğer yandan merkezi İstanbul’da bulunan Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. arasında tarafların hak, görev ve sorumluluklarını düzenlemek, politik ve etik olarak sorumlu yayıncılık anlayışı ve uygulamayı ileriye taşımak üzere işyerinin özellikleri dikkate alınarak işletme düzeyinde imzalanmıştır.

 

MADDE 2- TANIMLAR

 

Bu toplu iş sözleşmesinde geçen;

A.   İŞVEREN; Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.’yi,

B.    SENDİKA; Türkiye Gazeteciler Sendikası’nı (TGS)

C.   İŞÇİ; İşverenin işyerinde çalışan işçilerden TGS üyesi olanları

D.   TARAFLAR; İşveren ve Sendikayı

E.    TİS; Bu toplu iş sözleşmesini ifade eder.

 

MADDE 3- AMAÇ

 

A. Bu TİS, her türlü güç odaklarından bağımsız olarak halkın haber alma ve gazetecinin haber verme/yapma özgürlüğü temelinde editoryal bağımsızlığı korumayı ve geliştirmeyi güvence altına alır.

 

B. Bu TİS, işyerinin ekonomik yönden sürdürülebilirliğini, ayakta kalmasını, verimli şekilde işletilmesini; TGS üyelerinin ekonomik, sosyal durumlarını ve mesleki becerilerini geliştirmeyi, çalışanların insanlık onuruna yaraşır şekilde işsizlik korkusundan uzak, geleceğe güvenle bakabilecekleri, huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmayı; işyerinde demokratik katılımcılığın ve çalışanların sosyal güvenceye kavuşturulmalarının sağlanmasını, işçi sağlığı ve güvenliğini sağlayacak önlemlerin alınmasını amaç edinir.

 

C. Bu TİS; uluslararası sözleşmeler ve Anayasa ile güvence altına alınmış olan örgütlenme, özgür toplu pazarlık ve sözleşme hakkı ile grev hakkının çalışanların en temel hakkı olduğunu kabul ederek, çalışma yaşamının demokratikleşmesine, genişlemesine/zenginleşmesine katkıda bulunmayı, çalışma barışı ve çalışanlar arasında eşitliğin sağlanması, işçilerin hiçbir şekilde ayrımcılığa uğramaması için gerekli önlemlerin alınmasını amaçlar.

 

D. Sendika, işverenin işletmeyi ve çalışanları yönetme, TİS metnine aykırı olmamak koşulu ile ihtiyaca göre iş planlamasında ve çalışma koşullarını düzenleyen hukuk kurallarında değişiklik yapma hak ve yetkisini kabul eder, sendika işveren ile işbirliği içinde çalışır.

 

E. İşveren ve işçiler, Cumhuriyet Vakfı Resmi Senedinin başlangıç bölümünde yazılanlara bağlı olduklarını kabul ederler. Cumhuriyet Vakfı Resmi Senedi TİS ekindedir.

 

 

MADDE 4- TİS’TEN YARARLANMA

 

A. Sendika üyelerinin yararlanması

 

a. TİS’in imzalandığı tarihte işyerinde çalışmakta olan ve sendika üyesi bulunanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar, üyeliklerinin sendikaca işverene bildirilme tarihinden itibaren sözleşmenin sağladığı haklardan yararlanabilirler.

 

b. TİS’in imzalanmasından sonra işe giren işçilerden sendikaya üye olanlar TİS’in tüm haklarından, sendika üyesi olduğu tarih itibariyle yararlanırlar.

 

c. Sözleşmenin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasındaki bir tarihte askerlik, emeklilik ve diğer nedenlerle hizmet akdi sona eren üye işçilere tüm haklardan çalışılan süre oranınca diğer işçiler gibi yararlanırlar.

 

B. Sendika üyesi olmayanların yararlanması

 

a. Sendika üyesi olmayanlar veya sendika üyeliğinden ayrılanlar ya da üyelikten çıkarılanlar ancak dayanışma aidatı ödeyerek sözleşmeden yararlanabilirler. Bu yararlanma, imza gününden geriye gitmemek koşulu ile yazılı olarak istek tarihinden itibaren geçerlidir. Ancak TİS’in imzalandığı tarihten önceki talepler geçersizdir.

 

b. Sendika üyeleri ile sendika üyesi olmadan dayanışma aidatı ödeyerek bu TİS’ten yararlananlar dışında kalan işçilere, bu TİS kısmen veya tamamen uygulanamaz. Bu hükme rağmen uygulanması durumunda, uygulanan tüm parasal haklar sendika üyelerine ilave olarak uygulanır. Ayrıca işveren, bu konumdaki işçiler için, TİS’i uyguladığı her işçi için ödenen üyelik aidatı tutarı kadar tazminatı, her ay sendikaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

c. İşveren, tüm çalışanların sendikaya üye olmasını ve sendikal haklar mücadelesini destekler.

d. İşçinin görev tanımı içindeki bir iş ile ilgili üstün başarısı işveren tarafından ödüllendirilir. Ödülün niteliği, parasal miktarı gösterilen başarıya ve somut katkıya göre belirlenir.

MADDE 5- TİS’İN HÜKMÜ, YORUMU VE KAZANILMIŞ HAKLAR

 

A. İşveren ile TGS üyeleri arasında yapılması zorunlu olan kişisel anlaşmaların yazılı olması ve işbu TİS’in tanıdığı hakları azaltıcı, kısıtlayıcı ve bozucu hükümler taşımaması şarttır. Bu kişisel anlaşmaların TİS’e aykırı hükümlerinin yerini, bu TİS’teki hükümler alır.

 

B. Kişisel iş sözleşmelerinin bir örneği işçiye verilir. Kişisel anlaşmalarda belirtilmeyen konuda bu TİS’in hükümleri uygulanır. Bu anlaşmaların bir örneği, talep edildiği takdirde işveren tarafından TGS’ye gönderilir.

 

C. İşletmede çalışan TGS üyelerinin iş tanımlarında meydana gelen her türlü değişiklik, 15 gün içinde yazılı olarak sendikaya bildirilir.

 

D. Bu TİS’in yürürlüğe girdiği tarihten önce işçilere sağlanan ve bu TİS’te değiştirici ya da yok edici hüküm bulunmayan işçi lehine hak ve menfaatler, kazanılmış hak olarak aynen devam eder.

 

E. TİS’in hükümleri, amaca aykırı ve işçi aleyhine yorumlanamaz.

 

MADDE 6- TARAFLARIN DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK

 

A. İşveren, işyerini başka bir gerçek veya tüzel kişiye devrettiği, gerçek veya tüzel bir üçüncü şahısla ortak olduğu veya işyerinde yapılan işlerin bir bölümünü veya tamamını gerçek veya tüzel bir üçüncü şahsa yaptırdığı takdirde, bu TİS süresi sonuna kadar TİS’in TGS üyelerine tanıdığı haklardan, yeni işveren sorumludur. Devreden eski işveren sadece kendi dönemiyle ilgili müşterek ve müteselsilen sorumludur.

 

B. İşyerine herhangi bir nedenle devlet kurumları tarafından el konulması ve/veya kayyum atanması hali, bu TİS’i ortadan kaldırmaz. TİS süresi sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

 

C. Sözleşmeye taraf olan sendikanın kendini feshi, infisahı, çalışmadan yasaklı olması bu TİS’nin uygulanmasını engellemez.

 

BÖLÜM 2

SENDİKAL HAKLAR VE GÜVENCESİ

 

MADDE 7- SENDİKA GÜVENCESİ VE SENDİKAL İZİNLER

 

A.            İşveren, işletmede çalışan Türkiye Gazeteciler Sendikası üyelerinin, TGS merkez ve şube yöneticilerinin ve seçilmiş tüm temsilcilerinin sendikal görevlerini yerine getirmeleri konusunda azami oranda destekleyici tutum içinde olacağını bildirmektedir.

 

B.            6356 sayılı Kanun 24. Maddesi hükümleri geçerlidir.

 

C. İşverenin onayı ile sendikanın talebi halinde,

 

a. Sendika yöneticilerine, yılda 20 gün izin verilir.

b. Sendika temsilcilerine, yılda 8 gün izin verilir.

c. Sendika temsilcilerine ve görevlileri ile üyelere, kongre günlerinde sendikanın en geç 7 gün önceden bildirmesi halinde, işveren yönetim kurulu onayı ile basın ve yayıncılık kapsamında faaliyet yapan işyerinde faaliyetlerin aksamayacağı ölçüde, kongreye katılım ve gidiş-geliş için gerekli yol süresince ücretli izin verilir. Ayrıca sendikanın düzenleyeceği etkinliklere katılmaları ve sendikal görevlerini yerine getirebilmeleri için bir seferinde işyerindeki üye sayısının yüzde 10’unu ve 1 günü aşmamak üzere yılda en fazla 2 kez işveren yönetim kurulu onayı ile ücretli izin verilir. Bu süre yıllık izinden sayılmaz.

 

D. TGS üyelerinin yıllık ücretli izinleri 5953 sayılı Basın İş Kanunu’na göre düzenlenir.

E. İşyerinde çalışan TGS üyelerinin günlük çalışma süreleri ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde işveren tarafından belirlenir.

TGS üyeleri aşağıdaki istisnalar haricinde haftada 2 gün izin kullanır.

a.         Genel veya birim özelinde personel sayısında haftalık 2 gün izin kullanmayı olanaksız hale getirecek şekilde bir azalma olması durumunda.

b.         Herhangi bir dönemde veya zamanda yaşanan iş yoğunluğuna bağlı olarak haftalık 2 gün izin kullanmanın imkansız olması durumunda.

İşveren belirli bir süre için veya tamamen 2 günlük haftalık izinleri kaldırabilir, sendika ile müzakere ederek İş Kanunları kapsamında haftalık izin uygulamaya geçer.

F. TGS üyesinin askerliği sırasında iş sözleşmesi feshedilemez, askıya alınır. TGS üyesi askerlik süresinin sona ermesiyle, işyerindeki eski işine döner ve işe döndüğü tarihten itibaren işyerindeki sözleşmenin tüm haklarından yararlanır.

 

G. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle işveren kadın çalışanlara tiyatro bileti hediye eder.

 

MADDE 8- SENDİKA AİDATI

 

İşveren, TGS üyelerinin aidatlarını, her ne şekilde olursa olsun TİS’ten yararlanan çalışanların dayanışma aidatlarını, TGS’nin göndereceği listeye göre brüt ücretlerinin yüzde 2’sini kesip sendikanın bildireceği banka hesabına en geç bir ay içinde yatırır.

 

İşveren TİS’ten yararlanmak isteyen diğer işçilerin dayanışma aidatlarını da brüt ücretlerinin %2’si oranında kesip Sendika’nın bildireceği banka hesabına en geç bir ay içinde yatırır.

MADDE 9- TEMSİLCİLERİN GÖREVLERİ

 

A. TGS, yasada belirlenen miktarda sendika temsilcisi atar. Atanacak temsilciler özel durumlar ve acil ihtiyaçlar dışında demokratik yöntemle belirlenir. Temsilciler, TİS hükümlerinin uygulanmasını sağlar.

 

B. Sendika temsilcileri şu şekilde çalışırlar: TGS üyesi ya da üyeleri, şikâyet ve taleplerini TGS temsilcisine bildirir. TGS temsilcisi, konuyu yetkili kişilerle görüşür, gerekirse yazılı olarak bildirir. İşveren, İşveren vekili ya da ilgili kişi, TGS temsilcisinin yazılı başvurusuna 7 gün içinde yazılı olarak yanıt vermelidir. Çözülemeyen konular sendikaya bildirilir.

 

MADDE 10-DANIŞMA KURULU

 

İşyerinde, işçilerin toplu iş sözleşmesinin uygulama ve yorumundan kaynaklanan işyeri temsilcisi ve/veya işveren tarafından bildirilen uyuşmazlıklar, talepler ve şikayetlerle ilgili olarak görüşmek üzere Danışma Kurulu oluşturulur. Danışma Kurulu, 1 kişisi TGS, 2 kişisi işveren tarafından belirlenen 3 üyeden oluşur. Kurul, kararlarının oy çokluğu ile alır. Taraflar dilerse, önceden diğer tarafa bildirmek suretiyle, avukatlarının da toplantılara katılmasını sağlarlar. Kurul, taraflardan birinin daveti üzerine toplanır. Kurul görüşmeleri gizlidir.
Hizmet Akitlerinin, ikale yoluyla sona ermesi, Danışma Kurulu’nun görev alanının dışındadır. İşveren ve Sendika herhangi bir uyuşmazlığın resmi uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulmaksızın çözülmesi için gerekli her türlü makul çabayı sarf edeceklerini kabul ederler.

 

 

 

 

 

BÖLÜM 3

ÇALIŞMA KOŞULLARININ DÜZENLENMESİ

 

MADDE 11- İŞ TANIMI DEĞİŞİKLİĞİ

İşveren, TGS üyesini, iş tanımı ve çalıştığı pozisyon kapsamına giren işlerde çalıştırmaya özen gösterecektir.

 

MADDE 12- POZİTİF AYRIMCILIK ÖNLEMLERİ

 

İşveren, genç, yaşlı, göçmen ve engelli işçilerin ayrımcılığa uğramaması için gerekli pozitif ayrımcı önlemleri alır. Engelli işçilerin rahat, sağlıklı ve güvenli çalışabilmeleri için, yasal mevzuat çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılır.

 

MADDE 13-TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI

 

A. İşveren işyerinde uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaşama geçirilmesi için gerekli önlemleri alır. Buna yönelik olarak sendika ile birlikte işyerinde ve medyada toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığın önlenmesine ilişkin işveren yönetim kurulu onayı ile eğitim, atölye çalışmaları yapar.

 

B. İşveren, kadın çalışanların tüm çalışanlarla eşit fırsatlara sahip olması, işyerinin karar mekanizmalarında, tüm çalışma alanlarında ve yayında eşit derecede temsil edilmesi için çaba harcar.

 

C. İşveren, kadın çalışanların işe alım sürecinde, çalıştıkları süre boyunca ve zorunlu işten çıkarma durumlarında, kadın olmaktan kaynaklanan ayrımcılığa uğramamaları için her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

 

MADDE 14- İŞTEN ÇIKARMA VE İŞ GÜVENCESİ

 

A. İşin ve işyerinin ekonomik durumu ve gerekleri bakımından zorunluluk olmadıkça hiçbir TGS üyesi işten çıkartılamaz. Her bir TGS üyesi yönünden ilgili kanun hükümleri geçerlidir.

 

B. İşçi çıkarmanın zorunlu olduğu hallerde ise sırasıyla;

a. Kendi isteği ile ayrılmak isteyenler,

b. Deneme süresi içinde olanlar,

c. Bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan emekli olanlar,

d. Emekliliğine hak kazanmış olanlar,

e. Sendika üyesi olmayanlar

f. İşe son girenler bu işleme tabi tutulurlar.

Zorunlu işten çıkarmalarda cinsiyet ayrımcılığının yaşanmaması için İşveren gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

 

C. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinde sıralanan nedenlerin yanı sıra hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz, tecavüz, kadına yönelik şiddet, şantaj gibi suçları işleyenler, çalıştığı işyerini alet etmek suretiyle maddi menfaat sağladıkları işyeri disiplin kurulu ile sabit olanlar ile bir ay içinde mazeretsiz olarak üst üste 2 gün ve fazla işe gelmeyenlerin iş sözleşmeleri, tazminatsız olarak feshedilebilir.

 

 

BÖLÜM 4

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

MADDE 15- İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

A. İşyerinde hizmetin yürütümü sırasında çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması ve geliştirilmesi, çalışanların kendi sağlık ve güvenlikleri ile ilgili süreçlere aktif katılımı ve çalışanların işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyması esastır. İşveren, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları yasal çerçevesi içinde yürütür.

 

B. İşveren, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuatta öngörülen tedbirleri ve gerekli önlemleri alır ve eğitimleri verir. İşyerinin niteliği gereğince, “sağlıklı çalışma mekânı, ofis ergonomisi, iş hijyeni, aydınlatma, havalandırma, ekran başında çalışma, çalışma süreçlerinde ortaya çıkan çatışma ve psikolojik sorunlar” başta olmak üzere büro hizmetlerinde işçi sağlığı ve güvenliği bakımından temel konular öncelikle dikkate alınır. İş ve işyeri değişikliklerinde işçi sağlığı ve güvenliği tedbirleri göz önünde bulundurulur.

 

C. İşyerinde ilkyardım araç ve gereçleri bulundurulur. Her çalışan, işyeri tarafından ilan edilecek sağlık ve iş güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür.

 

D. İşyerinde ya da özellikle alanda gece saatlerinde çalışmak durumunda olan çalışanların güvenli şekilde çalışmaları ve evlerine dönmeleri için gerekli önlemler (güvenlik görevlisi, taksi parası vb.) İşveren tarafından alınır.

 

E. TGS üyesi, görevli olarak gönderileceği yer veya izleyeceği olayın çıktığı çevreye göre İşverence donatılır. İşveren, muhabir olarak çalışan TGS üyelerine toplumsal olaylarda kendilerini korumaları için baret, gaz maskesi vb. ekipmanları sağlamak durumundadır. Aksi halde, TGS üyesi, görev yapmaktan imtina edebilir. Görev sırasında bu donatımın ve kullanılan malzemenin –çalışanın kusuru olmaksızın- hasara uğramasından, TGS üyesi sorumlu tutulamaz. Bu donanım ve malzeme TGS üyesinin ise hasar İşverence karşılanır.

 

MADDE 16- GÖZALTINA ALINMA, TUTUKLULUK VE MAHKUMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLAMA

 

A. TGS üyesi gazeteci işveren ait yayınlarda yayınlanan bir yayından ya da işveren adına yürüttüğü bir faaliyetten ötürü özgürlüğü kısıtlanırsa, bu sürede ücretini bütün haklarıyla birlikte İşverenden almaya devam eder ve iş sözleşmesi hiçbir şekilde feshedilemez.

 

B. TGS üyesi gazetecinin, işverene ait yayınlarda yayınlanan bir yayını ya da işveren adına yürüttüğü bir faaliyet nedeniyle para cezasına mahkum olması halinde, bu adli para cezası İşveren tarafından karşılanır. Hapis cezasının paraya dönüştürülmesi olanağı var ise İşveren bu miktarı karşılamakla yükümlüdür.

 

C. Çalışan, işyeri ve İşverenle ilgisi olmayan, ancak düşünce ve ifade özgürlüğü, demokratik hak ve özgürlüklerin ihlali olarak değerlendirilebilecek bir nedenle özgürlüğü kısıtlanan bir yaptırıma maruz kalmışsa, iş sözleşmesi 1 yıl süreyle feshedilmez. Ücretsiz izinli sayılır.

 

D. Çalışanın, işverenin maddi çıkarlarını ve itibarını zarara uğratacak ve suç teşkil eden fiilleri bu madde kapsamında değildir.

 

BÖLÜM 5

AKÇALI KONULAR

 

MADDE 17- ARAÇ-GEREÇ SAĞLANMASI

 

İşveren, olanakları ölçüsünde TGS üyelerinin görevini yapabilmesi için gerekli araç-gereçleri sağlar. TGS üyelerinin görevde kullandıkları ekipmanlar kendilerine ait ise bunların bakım ve onarımları işverence yaptırılır.

 

MADDE 18- MASRAFLAR

 

A. TGS üyesinin görevini yürütebilmesi için yaptığı belgelendirilmiş masraflar (yol, yemek vb.) işveren tarafından karşılanır.

 

B. TGS üyeleri haber yapmak için bulundukları il dışına gönderildikleri takdirde, görevli olarak bulundukları süre boyunca yaptıkları yol, konaklama ve yemek masrafları, belge karşılığında İşveren tarafından ödenir.

 

MADDE 19- TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

 

İşveren, TGS üyelerine tamamlayıcı sağlık sigortası yapar. İşveren, eş ve çocukların yararlanması konusunda ödeme kolaylığı anlamında yardımcı olur.

 

MADDE 20- ÖLÜM YARDIMI

 

A. İşyerinde çalışanın ölümü durumunda ailesine net 5.000,00 TL ölüm yardımı yapılır.

 

B. 1. Derece yakınlarının ölümü durumunda 1.500,00 TL ölüm yardımı yapılır.

 

MADDE 21- EVLENME VE DOĞUM YARDIMI

 

A. Evlenen TGS üyelerine 2.000,00 TL net ödeme yapılır.

 

B. TGS üyelerine çocuğunun doğumu için net 2.000,00 TL ödenir.

 

MADDE 22- İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI

 

İhbar ve kıdem tazminatı konusunda kanun hükümleri uygulanır.

 

MADDE 23- YOL YARDIMI

 

İşveren, basın kartı olsun olmasın bütün çalışanlara 01.01.2022 tarihi itibariyle çalışanların bulunduğu şehirde yerel yönetimlerin sunduğu toplu ulaşım kartı anlamında aylık net 273,00 TL yol yardımı yapar. Yol yardımı tutarına 01.01.2023 tarihi itibariyle TÜFE oranında artış yapar.

 

MADDE 24-YEMEK PARASI

 

TGS üyelerinin yemek kartları birinci yıl için 685 TL’ye çıkartılır. Bu tutar, 01.01.2023 tarihinde TÜFE oranı kadar arttırılır.

MADDE 25- BAYRAM YARDIMI

 

İşveren, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları arifesinde şartlar uygun olduğu takdirde tüm çalışanlara en az 250’şer TL olmak üzere ayni yardım yapar.

 

MADDE 26- FAZLA ÇALIŞMA

 

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılan çalışmalar işverence ilgili kanun hükümlerince ücretlendirilir.

 

MADDE 27- ÜCRET ZAMLARI

 

İşveren, birinci yıl 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

 

Net ücreti 4.000,00 TL altında olan çalışanlara birinci altı ay (01.01.2022 itibariyle) yüzde 7 ve ikinci altı ay (01.07.2022 itibariyle) yüzde 7,

 

Net ücreti 4.000,00 TL- 6.000,00 TL arası olan çalışanlara birinci altı ay (01.01.2022 itibariyle) yüzde 5 ve ikinci altı ay (01.07.2022 itibariyle) yüzde 3,

 

Net ücreti 6.000,00 TL’nin üzerinde olan çalışanlara birinci altı ay (01.01.2022 itibariyle) yüzde 4 ve ikinci altı ay (01.07.2022 itibariyle) yüzde 2 zam yapar.

 

İşveren ikinci yıl 01.01.2023 tarihinde net ücreti 4.000,00 TL altında olan çalışanlara TÜFE +1 puan oranında, net ücreti 4.000,00 TL ve üzerinde olanlara TÜFE oranında zam yapar.

 

MADDE 28- YÜRÜRLÜK VE SÜRE

 

Bu toplu iş sözleşmesi 15.11.2021 tarihinde imzalanmış olup 01.01.2022 tarihinden itibaren iki yıl süre ile yürürlüktedir.

 

EK MADDE 1- KIDEM ZAMMI VE İKRAMİYE

 

Taraflar, kıdem zammı ve ikramiye konusunu 01.12.2022 tarihi itibariyle yeniden müzakere edecektir.

 

YENİ GÜN HABER AJANSI                               TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI

BASIN VE YAYINCILIK A.Ş.                            Temsilcileri

Temsilcileri                            

Osman Selçuk ÖZER                                               Gökhan DURMUŞ- TGS Genel Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

                                                                      

 

                                                                                İlkay AKKAYA- TGS Genel Sekreteri               

Av. Enes Hikmet ERMANER                                                                          

Şirket Vekili

                                                    

       Ozan Alper YURTOĞLU- TGS Gen. Başk. Yard.

 

                                                                                                                                             

Av. Harun KARABAY                                           

Şirket Vekili                                                            Av. Beste DÖNMEZ GEDEK - TGS Vekili         

 

EK: CUMHURİYET VAKFI
RESMİ SENEDİ

BAŞLANGIÇ

Cumhuriyet Gazetesi, amacını toplum yaşamına katıldığı 7 Mayıs 1924’te yayınladığı ilk sayısında kurucusu Yunus Nadi’nin kalemiyle belirlemiştir. Cumhuriyet ne hükümet, ne parti gazetesidir. Cumhuriyet yalnız Cumhuriyet’in, bilimsel ve yaygın anlatımıyla demokrasinin savunucusudur. Cumhuriyet ve demokrasi fikir ve esaslarını yıkmaya çalışan her kuvvete karşı mücadele edecektir.

Ülkemizde her anlamıyla gerçek bir demokrasi kurulması için bütün varlığıyla çalışacaktır. Cumhuriyet Atatürk devrim ve ilkelerinin açtığı “aydınlanma” yolunda, aklın bağnazlıktan, bilimin dinden bağımsızlaşması, laiklik ilkesinin toplumca benimsenmesi için çaba gösterecektir.

“İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Bildirgesi’ni demokrasinin evrensel anayasası olarak benimseyen Cumhuriyet, amaçlarına ancak Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve bütünlüğü kapsamında ulaşılacağını temel ilke sayar.

Cumhuriyet Gazetesi’ni kuran Yunus Nadi, kurumlaştıran Nadir Nadi’dir. Cumhuriyet Türkiye’sinin temelleri atılırken kurulan Cumhuriyet Gazetesi’ni Yunus Nadi’nin ölümünden sonra her çeşit güçlüğe karşı yarım yüzyıllık savaşımla hiç ödün vermeden yöneten ve kurumlaştıran Nadir Nadi 20 Ağustos 1991 günü gözlerini yaşama kapamıştır.

Kimliği, ilkeleri ve amaçları, bu uzun süre içinde belirlenip toplumda kök salan Cumhuriyet’i aynı yörüngede yaşatmak Cumhuriyet Türkiye’sine, topluma ve Cumhuriyet okurlarına karşı bir ödev niteliğine dönüşmüştür. Cumhuriyet Vakfı, bu amacı yerine getirmek için 1991’de kurulmuştur.

Sıradaki Haber İçin Sürükleyin