Kavacık halkı kazandı: Mahkeme OSB için yürütmeyi durdurma kararı verdi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde kurulacak olan Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne karşı dava açan Kavacıklı köylüleri mahkeme tarafından haklı bulundu.

Google Haberlere Abone ol
Kavacık halkı kazandı: Mahkeme OSB için yürütmeyi durdurma kararı verdi

Ağustos ayında, Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık Köyü’ne yapılması planlanan Kavacık OSB projesinde itirazları nedeniyle köy halkının sürdürdüğü hukuk mücadelesinde bilirkişi heyeti 3’üncü kez "Karma OSB yapılamaz" demişti.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Kavacık Köyü’ne yapılması planlanan Kavacık OSB projesinde köy halkının ve Kavacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin, Edirne İdare Mahkemesi’nde tarım dışı amaçla arazi kullanım iznine itiraz olarak açılan iptal davasının keşif incelemesi yapılmıştı. 

Edirne İdare Mahkemesi, bilirkişi raporu doğrultusunda Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce  arazilerin "Çalılık" vasıflı taşınmazlar olarak nitelendirilmesinin ve  5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında tutulmasının hukuka açıkça aykırı olduğuna karar verdi.

Konuyla ilgili bölge halkı adına avukat Hasan Orman, Sami Yaygaran ve Bülent Kaçar tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi projesine karşı, Kavacık köylülerinin ve Kavacık Köy Muhtarlığının açtığı, Kavacık Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin müdahil olduğu dört ayrı iptal davası mevcuttur. Bu davaların üçünde de keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda Akademisyen Uzman Bilirkişi Heyetleri verdikleri üç ayrı rapor ile Karma OSB projesinin köye, canlılara, tarıma, topraklara, gölete, ormana kısacası doğaya vereceği zararlar bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Edirne Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise OSB kurulmak istenen kadim hazine arazi sınıflandırmasını "Kuru Marjinal Tarım Arazisi" olarak belirlemiş ve tapudaki vasfının Çalılık olduğu gerekçesiyle "Kapsam Dışı Alan" olarak değerlendirerek 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun kapsamı dışına çıkarma kararı almıştır. 

Bu karara karşı Kavacık köyünün büyüklerinden Hasan Orman, Sami Yaygaran ve Fehmi Yelken köylülerini temsilen itiraz etmişler ancak logosunda 'Gıdayı Koru' yazan Bakanlık tarım topraklarını korumak yerine maalesef şimdi bilimsel ve hukuksal olarak haklı çıkan itirazlarımızı reddetmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığının mutlak tarım arazisi ve özel ürün arazisi niteliğindeki tarım topraklarına sahip çıkmaması üzerine Kavacık köyünün büyükleri Edirne İdare Mahkemesinde iptal davası açmak zorunda kalmışlardır. Yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda hazırlanan bilimsel rapor ile müvekkillerin haklılığı kanıtlanmıştır. 

Edirne İdare Mahkemesi de dava dilekçemiz ve bilirkişi raporu doğrultusunda Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce  arazilerin 'Çalılık' vasıflı taşınmazlar olarak nitelendirilmesinin ve  5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında tutulmasının hukuka açıkça aykırı olduğuna karar vermiştir. 

Kavacık halkı kazandı: Mahkeme OSB için yürütmeyi durdurma kararı verdi

Edirne İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma kararının sonuç bölümü aynen şöyledir ;

'... faaliyet alanının bulunduğu alanın etrafında yerleşim yeri, sulama göleti, tarım alanları, orman alanları, mera alanları ve bunlardan elde edilecek tarımsal ürünler ve burada yaşayan canlıların birbirlerine bağlı olduğu, yaşam koşulları açısından birbirlerinden 

etkilendiklerinden, bu bölgeye Karma Organize Sanayi bölgesi yapılması durumunda tarımsal üretimin zarar göreceği ve doğanın zarar görmesi durumunda da bunun telafisi mümkün olmayacağı için; dava konusu alanda yapılması planlanan 'Karma Organize Sanayi Bölgesi' için uygun bir alan/bölge olmadığı, Tarımsal üretim için çok önemli olan bu bölgenin tarımsal üretim yapmak için kullanılması gerektiği, Tarımsal üretim dışında hiçbir şey için kullanımının uygun olmadığı,' şeklinde tespit ve görüşlere yer verilmiştir. 

Taraflara tebliğ edilen bilirkişi raporuna karşı davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Edirne Valiliği'nce itiraz edildiği, yapılan itirazların raporu kusurlandıracak nitelikte görülmediği, bilirkişi raporunun mevcut haliyle hükme esas alınabilecek mahiyette olduğu görülmüştür. 

Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile yukarıda özetlenen bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden;dava konusu taşınmazlardan keşif sırasında 7 farklı noktadan alınan toprak numunelerinin analizi sonucunda, 5 tanesinin, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na göre Özel Ürün Arazisi Niteliğinde olduğu, 2 tanesinin ise 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na göre Mutlak Tarım Arazisi Niteliğinde olduğunun belirtildiği, bu itibarla dava konusu arazinin, çalılık vasfında olmadığı anlaşıldığından, davacılar tarafından, Edirne İli, Uzunköprü İlçesi, Kavacık Köyü sınırları içerisinde yer alan 115 ada 238, 118 ve 175 nolu parsellerde kayıtlı bulunan ve Karma Organize Sanayi Bölgesi amacıyla tarım dışı amaçla arazi kullanım iznine yaptıkları itirazın reddine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığının 10.07.2020 tarih E.1929176 sayılı işlemi ile bildirilen Edirne Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 16.06.2020 tarih E.1628180 sayılı işleminde, dava konusu taşınmazlara ilişkin etüt raporu ve arazi fotoğraflarının Bakanlığa sunulmasına ilişkin 17.06.2020 tarih E.1651083 sayılı işlemde ve 30.09.2016 tarih 1036 sayılı işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, hukuka açıkça aykırı bulunan işlemlerin uygulanması halinde, telafisi güç veya imkansız zararların meydana gelebileceği kuşkusuzdur.

Açıklanan nedenlerle; 

1- Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, 

2- Kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 14.09.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.'

Ayrıca Edirne İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümlerine göre dava konusu araziler "Tarımsal Alt Bölge" içerisinde kalmaktadır.  üst ölçek niteliğindeki edirne il çevre düzeni planına göre bu alanlarda hiçbir sanayi fonksiyonu yer alamaz. Kavacık halkına rağmen OSB kurulmaya çalışılan hazine arazileri 2011 yılında Karma OSB'nin katılımcısı Edirne İl Genel Meclisi tarafından "TAB" alanı  yani Tarımsal Alt Bölge ilan edilmiştir. Hiçbir resmi merci, Edirne İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planındaki bu hükmün varlığı karşısında OSB ısrarına devam edemez.

İdari Yargılama Usulü Kanununun 28.maddesi gereğince '...yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez...'

Davacı müvekkiller adına Tarım ve Orman Bakanlığından ve Edirne Valiliğinden Yürütmeyi Durdurma Kararının ivedilikle uygulanmasını, bilime aykırılığı üç ayrı Bilirkişi Raporu ile kanıtlanmış ve dayanağı işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu mahkemece hüküm altına alınmış olan Uzunköprü Karma OSB projesinin iptal edilmesini talep ediyoruz. 

Karma OSB kurulmak istenen hazine arazilerine ilişkin Tarım Dışı Alan kararının ve Çalılık vasıflandırmasının açıkça hukuka aykırılığı hüküm altına alındığı için  hukukun üstünlüğü ilkesi gereği Uzunköprü Karma OSB yönetimini bilime ve hukuka saygı çerçevesinde Karma OSB projesini Kavacık köyüne kurma ısrarından vazgeçmeye çağırıyoruz. 04.10.2021”

 

 

Sıradaki Haber İçin Sürükleyin