Ciner, Show TV'yi 'sudan ucuza' almış!

Grubun, alacaklıları ikna edip kanalı daha ucuza getirebileceği konuşuluyor.

Google Haberlere Abone ol
Ciner, Show TV'yi 'sudan ucuza' almış!

Ciner Grubu, 402 milyon dolara borçları ile aldığı Show TV’ye 92 milyon dolar nakit ödedi. Alacaklıları ikna edip kanalı daha ucuza getirebileceği konuşuluyorVatan'ın haberine göre, Mehmet Emin Ka­ra­meh­me­t’­in pat­ro­nu ol­du­ğu Çu­ku­ro­va Gru­bu­’na ait Show TV’­ye el ko­yup, 402 mil­yon do­la­ra Ci­ner Gru­bu­’na sa­tan TMSF’­nin (Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu) ka­sa­sı­na, bu alış­ve­riş­ten sa­de­ce 92 mil­yon do­lar gi­re­cek. Çün­kü Tur­gay Ci­ne­r’­in sa­hi­bi ol­du­ğu Ci­ner Gru­bu, Tür­ki­ye­’nin en çok iz­le­nen ka­nal­la­rı ara­sın­da ye­ra­lan Show TV’­yi yak­la­şık 310 mil­yon do­la­rı bu­lan borç­la­rı ile bir­lik­te sa­tın al­dı.Bu yüz­den borç­lar bir ke­na­ra bı­ra­kıl­dı­ğın­da Show TV için Ci­ne­r’­in TMSF’­ye öde­ye­ce­ği mik­tar sa­de­ce 92 mil­yon do­lar olu­yor.Sek­tö­rü ya­kın­dan iz­le­yen uz­man­lar, en çok iz­le­nen­ler ara­sın­da olan bir TV ka­na­lı için 92 mil­yon do­lar­lık bir öde­me­nin ‘çok iyi­’ bir alış­ve­riş ol­du­ğu­na dik­kat çe­ki­yor­lar. Ci­ner Gru­bu­’nun, ka­na­lın top­lam 310 mil­yon do­lar­lık bor­cu için ala­cak­lı­lar ile ma­sa­ya otur­ma­sı ha­lin­de yi­ne ‘i­yi­’ bir pa­zar­lık­la öde­ne­cek borç mik­ta­rı­nı da önem­li öl­çü­de dü­şü­re­bi­le­ce­ği ve ka­na­lı da­ha ucu­za mal ede­bi­le­ce­ği ko­nu­şu­lu­yor. Ke­za uz­man­lar, Show TV’­nin uzun sü­re­dir fi­nan­sal kriz için­de ol­ma­sı ne­de­niy­le ka­nal­dan ala­cak­lı olan­la­rın “ne ko­par­sak kâr” man­tı­ğı ile yak­la­şıp, da­ha dü­şük be­del­le­re ra­zı ola­bi­le­cek­le­ri­ni be­lir­ti­yor­lar. Ke­za böy­le bir pa­zar­lık ma­sa­sı ku­rul­du­ğun­da, her iki ta­ra­fın da ka­zanç­lı çı­ka­ca­ğı­nı söy­le­yen­ler ol­mak­la bir­lik­te en kâr­lı çı­kan ta­ra­fı söy­le­me­ye ge­rek yok.İş­te bu yüz­den Tür­ki­ye­’nin en çok iz­le­nen ilk 5 ka­na­lı ara­sın­da olan Sho­w’­a bi­çi­len be­del ka­fa­lar­da so­ru işa­re­ti uyan­dı­rı­yor. 2007 yı­lın­da Ça­lık Hol­din­g’­in sa­hi­bi Ah­met Ça­lık, Sa­bah Ga­ze­te­si ve AT­V’­yi 1.1 mil­yar do­la­ra sa­tın al­mış ve geç­ti­ği­miz ay­lar­da sa­de­ce

AT­V’­nin 1 mil­yar do­la­ra sa­ta­ca­ğı ko­nu­şul­ma­ya baş­la­mış­tı. Ay­rı­ca Do­ğan Gru­bu da, TMSF’­den al­dı­ğı ve o gün­ler­de iz­len­me oran­la­rı açı­sın­dan alt sı­ra­lar­da ye­r a­lan Star TV’­yi Do­ğuş Gru­bu­’na 327 mil­yon do­la­ra sat­mış­tı.Öde­me yok­tuKa­na­lın ala­cak­lı­la­rı ara­sın­da ya­pım­cı­lar ve se­na­rist­ler de var. Se­na­rist-Ya­zar Ga­ni Müj­de, TMSF’­nin ka­na­la el koy­ma­sı­nın ar­dın­dan, “S­how TV’­nin en bü­yük ala­cak­lı­sı Acun Ilı­ca­lı ve be­nim. Çün­kü Show TV nor­mal öde­me yap­mı­yor­du. Fak­to­ring fir­ma­la­rı üze­rin­den öde­me ya­pı­yor­du­” de­miş­ti.Da­ha ön­ce fak­to­ring üze­rin­den ala­cak­lı­la­ra ya­pı­lan öde­me­le­rin akı­be­ti­nin ne ola­ca­ğı da bel­li de­ğil.Programlara son verildiCİ­NER Gru­bu, Sho­w’­u alır al­maz he­men ope­ras­yo­na baş­la­dı. Sa­tış iş­le­mi­nin ta­mam­lan­ma­sı­nın he­men ar­dın­dan Show Ana Ha­be­r’­in te­pe is­mi Ali Kır­ca ve eki­bi zo­run­lu iz­ne çı­ka­rıl­dı. Ye­ri­ne hü­kü­me­te ya­kın­lı­ğı ile bi­li­nen Ka­nal 7’de ha­ber su­nan Er­han Çe­lik ge­ti­ril­di. Ay­rı­ca üç prog­ram ya­yın­dan kal­dı­rıl­dı. Ka­na­lın ma­ga­zin prog­ram­la­rı; Show Ku­lüp, Cu­mar­te­si Sür­pri­zi ve Pa­zar Sür­pri­zi­’ ne son ve­ril­di. Prog­ram­lar­da gö­rev ya­pan yak­la­şık 30 is­min de gö­re­vi­ne son ve­ril­di. Ka­nal­da hem iç hem de dış ya­pım­lar­da ise en­di­şe­li bek­le­yiş de­vam edi­yor.Erol Aksoy payını istiyorKA­NA­LIN Ci­ner Gru­bu­’ na sa­tı­şın­dan ön­ce yüz­de 17’si Erol Ak­so­y’­a, yüz­de 4.5’si Turk­cel­l’­e ve yüz­de 0.65’i Ay­dın Do­ğa­n’­a ait­ti. Bü­yük or­tak­la­dan olan Erol Ak­soy ise TMSF’­ye da­va aç­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Ak­soy, Meh­met Emin Ka­ra­meh­met ile ara­la­rın­da bir pro­to­ko­lün ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, söz ko­nu­su pro­to­ko­le gö­re, 150 mil­yon do­la­rın üs­tün­de­ki be­de­lin ken­di­si­ne ait ol­du­ğu­nu bil­dir­di. Ak­so­y’­un, 252 mil­yon do­lar­lık kıs­mın ken­di­si­ne ait ol­du­ğu id­di­asıy­la TMSF’­ye ve mah­ke­me­ye baş­vur­ma­ya ha­zır­lan­dı­ğı be­lir­ti­li­yor.


Sıradaki Haber İçin Sürükleyin